аңдаусыз


аңдаусыз
ansızın

Қазақша-түрікше сөздік. 2009.

Look at other dictionaries:

 • Антропогенез — (гр. аntropos – адам және genos – шығу, туу) – адамның шығуы туралы ілім. Антропогенез туралы ғылыми негізделген ілімді Ч. Дарвин жасады, Т. Гексли оны анықтай түсті, ал Ф. Энгельс түпкілікті түрде жаңа тұрғыдан қарастырды. Дарвин мен Гекслидің… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • Танатос — Танатос, танатология (гр. thanatos – өлім, Танатос – өлім құдайы) – өлім туралы ілім. Психоанализдің кейбір өкілдерінің көзқарасы бойынша қанағатқа (өмірге) аңдаусыз ұмтылумен қатар өлімге санасыз ұмтылуды (несознательная тяга), адам жүріс –… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • аңқаусыз — (Жамб., Жуа.) қапылыста, аңдаусыз. А ң қ а у с ы з жатқанда басып қалған (Жамб., Жуа.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • аңлаусыз — (Көкш.: Руз., Зер.) аңдаусыз. Кушеков жолдас коммунистік тәрбиені бұрмалап, а ң л а у с ы з наданның ісін істеп жүр (Көкш., Зер.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • аңсыз — 1 (Түрікм.: Таш., Көнеүр.) ақыл ойы нашар, ессіз. Бізбен бірге жүрген адамы а ң с ы з біреу екен, жөнді ешнәрсе айта алмады (Түрікм., Көнеүр.). [Қырғызша аңсыз (К. Юд., КРС, 59); түрікм. аңсыз (Рус. туркм. сл., 1956, 382); өзб. онгсиз (Узб. рус.… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • екібастан — 1. (Маң., Маңғ.; Гур., Есб.; Қ орда: Арал, Сыр., Жал.) сөзсіз, даусыз. Беретін ұның, е к і б а с т а н, былай тұр ғой (Маң., Маңғ.). Балам, е к і б а с т а н, семьяң бар болар Қ орда., Сыр.). 2. (Ақт., Қараб.) бұрыннан, әуелден. Е к і б а с т а н …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • құлдану — (Гур.: Есб., Маңғ.; Орал: Орда, Казт.; Ақт., Байғ.; Рес., Орын.; Түрікм., Красн.; Қарақ.) қолдану. Әр нәрсені өз орнына қ ұ лд а н у керек (Гур., Маңғ.). Менің өзімнің жамандығымды әлі де байытып, жаңалықтарды қ ұ л д а н у үшін зоотехниктермен… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • азербайжанша — үст. сөйл. Әзірбайжанша. Өйткені а з е р б а й ж а н ш а «қыза мәксұс» дегенді басқа түркі халықтары бірден түсінбейтіні даусыз (Қазіргі қаз. тілі, 46) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • делексикалан — ет. Бастапқы лексикалық мағынасын жоғалту. Сондайақ біреуінің бірінші компоненті, біреуінің екінші компоненті әрі д е л е к с и к а л а н ғ а н, әрі деформаланған сөздер екені даусыз (А. Ысқақов, Қазіргі қаз. тілі, 138) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • деформалан — ет. Әуелгі (бастапқы) формасын жоғалту. Сондай ақ біреуінің бірінші компоненті, біреуінің екінші компоненті әрі делексикаланған, әрі д е ф о р м а л а н ғ а н сөздер екені даусыз (А. Ысқақов, Қазіргі қаз. тілі, 138) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • құлақшеке — Құлақшекеден қондырды. Құлақшекеден бірді қойды. Мұрны қорқордың басындай домалақ неме айқайды сап кеп қ ұ л а қ ш е к е д е н қ о н д ы р сын. Аңдаусыз отырғам. Есім ауып қалыпты (Р.Отарбаев, Біздің ауыл., 248) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі